WETTELIJK

Eindgebruiker garantie

Beperkte eindgebruikersgarantie

1. Behoudens de bepalingen zoals uiteengezet in deze beperkte eindgebruikersgaranties (de “Garanties”), garandeert IPOS Technology BV (“IPOS”) aan de eindgebruiker (“u”) de IPOS Teugelsensor en accessoires (“Apparaat” ) vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum (“Garantieperiode”).

 

Uitsluitingen en beperkingen van garantie

1. IPOS garandeert niet dat de werking van het Apparaat ononderbroken of foutloos zal zijn. Houd er rekening mee dat deze garanties geen betrekking hebben op software die in het apparaat is ingebouwd. Zie de gebruiksvoorwaarden van IPOS voor de details van uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software.

2. Deze garanties zijn alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van het apparaat die in Nederland woont en die het apparaat in de Europese Economische Ruimte (EER) rechtstreeks van IPOS of een geautoriseerde wederverkoper heeft gekocht. Verder moet het apparaat zijn vervaardigd door of voor IPOS, wat kan worden geïdentificeerd door een geautoriseerd "IPOS"-handelsmerk, handelsnaam of logo dat op het apparaat is aangebracht. Het aankoopbewijs van de oorspronkelijke aankoop is uw aankoopbewijs.

3. Deze garanties zijn niet van toepassing op een apparaat (of enig onderdeel daarvan) dat is gewijzigd, onderhouden, aangepast of opgeknapt door iemand die niet is geautoriseerd door IPOS, en is ook niet van toepassing op cosmetische schade zoals krassen en deuken. Daarnaast zijn deze Garanties niet van toepassing op schade of defecten veroorzaakt door:

(a)  ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde behandeling, brand, overstroming of andere externe oorzaken;

(b)  normale slijtage of veroudering van het Apparaat zoals verkleuring; of

(c)   gebruik met niet-IPOS-producten;

(d)  het product bedienen:

       (i)   buiten het door IPOS beschreven toegestane of beoogde gebruik,

       (ii)  niet in overeenstemming met de instructies van IPOS, of

       (iii) met onjuiste spanning of voeding.

4. Geen enkele wederverkoper, distributeur, agent of werknemer van IPOS is bevoegd om enige wijziging, uitbreiding of aanvulling op deze garanties aan te brengen.

 

Garantieservice verkrijgen?

1. Als je het Apparaat via een wederverkoper hebt gekocht, kan aanspraak op garantieservice alleen worden gemaakt via de wederverkoper van je Apparaat. Controleer uw wederverkoper voor de specifieke vereisten die gelden voor het verkrijgen van garantieservice. Als u het apparaat rechtstreeks bij IPOS hebt gekocht, kunt u alleen garantieservice krijgen nadat u een retourautorisatie van IPOS hebt gekregen. Om een retourautorisatie aan te vragen, volgt u de instructies zoals uiteengezet op de IPOS-website.

2. Houd er rekening mee dat tijdens de uitvoering van de garantieservice de inhoud van het apparaat kan worden verwijderd en opnieuw geformatteerd. IPOS raadt u daarom aan om reservekopieën te maken van de informatie op het apparaat. IPOS is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens of andere informatie op het Apparaat.

 

remedies

Indien zich binnen de toepasselijke Garantieperiode een defect voordoet waarvoor de garantiediensten van IPOS vereist zijn, zal IPOS, naar eigen keuze en voor zover wettelijk toegestaan, ofwel (1) het Apparaat kosteloos repareren, met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen; of (2) het Apparaat vervangen door een nieuw of gereviseerd Apparaat; of (3) het Apparaat omruilen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van uw aankoopprijs. Deze remedies zijn uw enige en exclusieve remedies in het geval van een defect. Eventuele verzend- en administratiekosten zijn voor rekening van IPOS. Voor elk vervangend apparaat geldt een garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

 

Beperking van schade

Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, is IPOS niet aansprakelijk voor, en zal daarom niet gehouden worden om enige incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade te vergoeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten of gegevensverlies, van enige schending van de uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde, zelfs als IPOS op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Gemengd

1. Op deze Garanties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Deze garanties hebben geen invloed op uw wettelijke rechten onder de geldende wetgeving of uw rechten jegens de wederverkoper die voortvloeien uit hun verkoop-/aankoopovereenkomst.

3. Als een voorwaarde in deze garanties als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt de wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aangetast of aangetast.

AUTEURSRECHT © IPOS Technology 2020. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.