JURIDISCH

Gebruiksvoorwaarden

Ingang: 23-01-2020

 Wij bij IPOS Technology BV (“IPOS”, “wij”, “onze” of “ons”) heten u welkom om onze Dienst te gebruiken (alle termen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals uiteengezet in artikel 1). IPOS ontwikkelde het IPOS-apparaat en de app waarmee u uw paardrijden kunt verbeteren door (onder andere) realtime feedback te ontvangen over uw tijd per gang: (stap, draf en galop) evenals het aantal overgangen en de algehele intensiteit van je opleiding.

 

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de wettelijk bindende voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de service. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en IPOS en bepalen de rechten en verantwoordelijkheden die u heeft met betrekking tot de Dienst. U moet deze Gebruiksvoorwaarden accepteren om een Account aan te maken en om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Dienst. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u geen Account aan te maken en/of de Dienst te gebruiken.

 

Artikel 1 DEFINITIES EN INTEPRETATIE

1.1 Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en alle gerelateerde documenten hebben de met een hoofdletter geschreven termen zoals hieronder gedefinieerd de volgende betekenis, waarbij deze termen kunnen worden gebruikt in het enkelvoud of het meervoud en vice versa, al naargelang de context dit vereist:

​​

"App" de IPOS-trainingstoepassing die door IPOS is ontwikkeld en compatibel is met het IPOS-apparaat.

“App Subscription Agreement” de overeenkomst tussen u en IPOS voor het abonnement op de App, die het Bestelformulier omvat en omvat, evenals deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief alle bijlagen, latere wijzigingen hiervan en/of addenda hierbij, die een integraal onderdeel van de App Abonnementsovereenkomst, zoals schriftelijk overeengekomen tussen u en IPOS.

“Ingangsdatum” de ingangsdatum van de App-abonnementsovereenkomst, zoals uiteengezet op het Bestelformulier.

“Initiële Termijn” de initiële looptijd van de App Abonnementsovereenkomst,  zoals nader gedefinieerd in  Artikel  6.1.

“Intellectuele Eigendomsrechten” alle auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, handelsgeheimrechten, rechten op domeinnamen, rechten op Vertrouwelijke Informatie (waaronder knowhow en geheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen voor, en vernieuwingen of uitbreidingen van, dergelijke rechten, verwante afhankelijke of bijkomende rechten en voorrangs- of goodwillrechten en alle gelijkaardige of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming in elk deel van de wereld.

“IPOS” IPOS Technology BV een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel en officieel adres in (5656 AE) Eindhoven, op de High Tech Campus 12, Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse handelsonderneming register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71701346.

"IPOS-inhoud" alle foto's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video, audio, gegevens, tekst, muziek, oefeningsregimes, opmerkingen, software, werken van welke aard dan ook, en andere informatie, inhoud of ander materiaal dat is gepost, gegenereerd, verstrekt, of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

"IPOS-apparaat" de IPOS Rein Sensor-pod (inclusief het draadloze oplaadstation) die wordt vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door IPOS zelf of via zijn geautoriseerde wederverkopers of distributeurs, zoals aan u beschikbaar gesteld voor het gebruik van de Service.

"Bestelformulier" elk online of schriftelijk bestelformulier voor het sluiten van de App Abonnementsovereenkomst, door u ingediend tijdens een online bestelproces (via onze Website, de App, e-mail of pdf) of afzonderlijk ondertekend door u en ingediend bij IPOS en eventuele toekomstige inkooporders of bestelformulieren die verwijzen naar de App Subscription Agreement.

"Verlengingstermijn" elke verlengingstermijn van de App-abonnementsovereenkomst, zoals:  nader gedefinieerd  in  Artikel 6.1.

“Service” de door IPOS geleverde diensten, die beschikbaar zijn via de App, de Website, de Documentatie, de IPOS Content, het IPOS Apparaat en andere producten, inclusief maar niet beperkt tot: bijbehorende firmware, Software en API's.

“Software” betekent alle software die door IPOS aan u ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van de Dienst, hetzij via de App, de Website, het IPOS-apparaat of anderszins.

“Abonnementskosten” de door u aan IPOS te betalen vergoeding met betrekking tot de Dienst onder de App Abonnementsovereenkomst.

"Gebruiksvoorwaarden" deze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze Service. 

"Software van derden" alle software en/of componenten van dergelijke software, inclusief maar niet beperkt tot commerciële software, open source software, besturingssysteemsoftware, mobiele applicatiesoftware, tools en hulpprogramma's die niet zijn ontwikkeld door of eigendom zijn van IPOS.

"Gebruikersinhoud" alle gegevens, foto's, video's, opmerkingen, activiteiten en andere inhoud die door u op (of in verband met) de App en de Software is geplaatst of gemaakt. Gebruikersinhoud wordt ook automatisch gegenereerd wanneer u uw training bijhoudt met behulp van de Software.

“Website” de IPOS-website die wordt gehost op https://www.ipostechnology.com/ .

1.2 De kopjes van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bedoeld voor het gemak van verwijzing en zijn niet bedoeld om de betekenis van een artikel of sectie daarvan te nuanceren.

1.3 Verwijzingen naar woorden die een geslacht aanduiden, omvatten alle geslachten.

1.4 Elke verbintenis van IPOS en u om een handeling of zaak niet te doen, wordt geacht een verbintenis in te houden om een dergelijke handeling of zaak door een andere persoon niet toe te staan of te laten doen.

1.5 Verwijzingen naar de partijen omvatten hun respectieve rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

1.6 In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder 'schriftelijk' verstaan per post, fax, e-mail, het klikken op een "verzenden" of soortgelijke knop of enig ander in de markt gebruikelijk elektronisch communicatiemiddel.

1.7 Uitdrukkingen van wet en rechtsbegrippen zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend door de Nederlandse wetgeving en dienen dienovereenkomstig te worden gelezen en geïnterpreteerd.

 

Artikel 2 LICENTIE OM DE DIENST TE GEBRUIKEN

2.1 Afhankelijk van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de app-abonnementsovereenkomst, verleent IPOS u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie, zonder het recht om een sublicentie te geven voor het gebruik van de service door  het verlenen van (i) toegang tot en gebruik van de App; (ii) de IPOS-inhoud openen en bekijken; en (iii) de software gebruiken die is ingebed in IPOS-apparaten zoals toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden. Met betrekking tot items (i) en (iii), omvat deze licentie alle software van derden die daarin is ingebed. Deze licentie wordt uitsluitend verstrekt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en genot van de Service zoals toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden en de App-abonnementsovereenkomst.

2.2 Behalve voor zover toegestaan door de wet, mag u niet het volgende uitvoeren, proberen uit te voeren, aan te moedigen of anderen te helpen bij het uitvoeren van een van de volgende zaken tijdens het openen of gebruiken van de Service: (i) het gebruiken, weergeven, spiegelen of framen van de Service of enige andere individueel element binnen de Service, inclusief de lay-out en het ontwerp van een pagina van de App of Website, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; (ii) onze naam, een van onze handelsmerken of logo's of onze eigendomsinformatie gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; (iii) toegang krijgen tot of knoeien met niet-openbare delen van de Service, onze computersystemen of de technische leveringssystemen van onze providers; (iv) de kwetsbaarheid van onze systemen testen of beveiligings- of authenticatiemaatregelen schenden; (v) elke technologische maatregel die door ons of een van onze providers of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) is geïmplementeerd om de Service te beschermen, omzeilen; of (vi) het wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren, knoeien met, of anderszins proberen om de broncode van enige Software af te leiden.

 

Artikel 3 GEBRUIK VAN DE DIENST

3.1 Personen jonger dan 13 (dertien) jaar, of een hogere minimumleeftijd in het rechtsgebied waar deze persoon woont, hebben geen toegang tot of gebruik van de Service, tenzij hun houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid toestemming heeft gegeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bovendien hebt u geen toegang tot of kunt u geen gebruik maken van de Service als u op grond van de toepasselijke wetgeving geen services meer kunt ontvangen of als u eerder bent geschorst of verwijderd uit de Service.

3.2 U stemt ermee in de functies van de App alleen te gebruiken in overeenstemming met de instructies zoals uiteengezet in de App. U mag alleen verbinding maken met de Service met behulp van (i) een apparaat dat is vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door IPOS zelf of via zijn geautoriseerde wederverkopers of agenten; (ii) onze website; of (iii) onze app of goedgekeurde apps, software of apparaten van derden. U mag geen verbinding maken met de App met een apparaat dat niet is vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door IPOS zelf of via zijn geautoriseerde wederverkopers of agenten. Elke schending of poging tot schending van deze bepaling kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot de Service.

 

Artikel 4 NOODZAKELIJKE UITRUSTING

Volledig gebruik van de Service is afhankelijk van uw gebruik van een computer met geschikte software of een ondersteund mobiel apparaat en internettoegang. Het onderhoud en de beveiliging van deze apparatuur kunnen de prestaties van de Service beïnvloeden en het is uw verantwoordelijkheid om de functionaliteit van de apparatuur te waarborgen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang.

 

Artikel 5 EEN ACCOUNT AANMAKEN

5.1 Gebruik van de Dienst vereist dat u een Account aanmaakt, waarvoor u de vereiste registratiegegevens moet verstrekken, waaronder een gebruikersnaam en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een gebruiker de mogelijkheid te ontzeggen om een profiel aan te maken als de verstrekte registratie-informatie onvolledig of anderszins ontoereikend is.

5.2 Uw recht om de Dienst te gebruiken is persoonlijk voor u, en u mag slechts 1 (één) Account aanmaken. Uw account is persoonlijk. U kunt uw account niet overdragen, toewijzen of delen. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn gebruikersspecifiek en mogen niet aan derden worden verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst met uw Account. U moet alle wachtwoorden of andere inloggegevens die aan uw Account zijn gekoppeld beschermen en de volledige verantwoordelijkheid nemen voor elk gebruik van uw Account. Als uw gebruikersnaam en/of wachtwoord gecompromitteerd wordt, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen om uw aansprakelijkheid te beperken.

 

Artikel 6 DUUR EN BEINDIGING APP ABONNEMENTSOVEREENKOMST

6.1 Voor het gebruik van de App is een abonnement vereist. Hiervoor kunt u het Bestelformulier op de Website of de App invullen. Daarna de App-abonnementsovereenkomst  treedt in werking op de ingangsdatum  en  blijft van kracht voor een periode van  1  (een maand. Na afloop van deze initiële termijn,  de app-abonnementsovereenkomst  wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende verlengingstermijnen met een periode van 1 (één) maand.

6.2 U heeft te allen tijde het recht om de App Abonnementsovereenkomst te beëindigen met behulp van de instructies vermeld in de App. In het geval van beëindiging van de App Abonnementsovereenkomst heeft u nog toegang tot uw Account tot het einde van de huidige factureringscyclus, hierna wordt uw Account verwijderd.

6.3 IPOS kan de App-abonnementsovereenkomst onmiddellijk beëindigen (a) als de door u verstrekte factuurgegevens of contactgegevens onjuist of frauduleus zijn; of (b) als gevolg van uw wezenlijke schending van:  de bepalingen van de App-abonnementsovereenkomst (na schriftelijke kennisgeving aan u van de materiële inbreuk en een dergelijke inbreuk niet binnen is opgelost)  7 (zeven)  dagen na kennisgeving, of, in het geval van niet-betaling  Abonnementskosten tijdig door  jij,  na een  2  (twee) weken betalingsachterstand).

6.4 In het geval dat de App Abonnementsovereenkomst wordt beëindigd  als gevolg van een situatie zoals beschreven in artikel 6.3, betaalt u  ons  het resterende saldo van abonnementskosten  en  ieder  extra kosten (indien van toepassing) zoals uiteengezet in  Artikel 7  verschuldigd voor de gehele toepasselijke Verlengingstermijn, indien van kracht. Wij en u erkennen dat deze betaling een redelijke schatting vertegenwoordigt van:  ons  schadevergoeding bij voortijdige beëindiging. In het geval van beëindiging van de App Abonnementsovereenkomst om een van de redenen zoals vermeld in dit artikel 6.4, is uw toegang tot en gebruik van de  App stopt onmiddellijk. 

6.5 Alle bepalingen van de  App-abonnementsovereenkomst die naar zijn aard de beëindiging zou moeten overleven, blijft ook na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, opgebouwde rechten op betaling, vertrouwelijkheidsverplichtingen, garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid.  Elk van onze of uw beëindigingsrechten zijn een aanvulling op eventuele opschortingsrechten die we mogelijk hebben op grond van de App-abonnementsovereenkomst. 

6.6 BELANGRIJKE MEDEDELING: Het verwijderen van de app beëindigt niet automatisch de app-abonnementsovereenkomst. Als u de app verwijdert zonder een bevestigingsbericht te ontvangen dat uw app-abonnementsovereenkomst is beëindigd, worden er toch kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 7 KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN APP ABONNEMENT OVEREENKOMST 

7.1 De Abonnementskosten worden vermeld op het Bestelformulier.

7.2 Wij  behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten of toepasselijke kosten te wijzigen en nieuwe kosten in te stellen, mits een 2 (twee) weken van tevoren  geschreven  aan u opmerken.   

7.3 Betaling geschiedt door u in overeenstemming met:  onze betalingsvoorwaarden en, indien van toepassing, die van een externe betalingsverwerker. 

7.4 We kunnen ervoor kiezen om via een factuur te factureren, in welk geval de volledige betaling voor facturen die in een bepaalde maand zijn uitgegeven, door  ons  30  (dertig)  dagen na de factuurdatum.   

7.5 De  Abonnementskosten zijn vooraf betaalbaar, onherroepelijk en niet-restitueerbaar,  tenzij anders schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

7.6 U stemt ermee in om ons te verstrekken  met volledige en nauwkeurige facturatie- en contactgegevens. Bij betaling  is gemaakt door  creditcard, of  u ons anders verstrekt  met uw creditcardgegevens,  jij  ons machtigen om een dergelijke creditcard (i) te factureren bij de  Ingangsdatum;  en  (ii) voor elke factureringsfrequentie,  zoals uiteengezet op het Bestelformulier. Indien  wij, naar eigen goeddunken, toestaan  jij  om te betalen met een andere methode dan een creditcard,  wij zullen factureren  jij  ten tijde van  uw  bestelling, zoals uiteengezet op het Bestelformulier  en daarna,  op maandelijkse basis voorafgaand aan de relevante factureringsperiode, en al dergelijke gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen  30  (dertig) dagen  uw  bonnetje van  zo een  factuur.   

7.7 Als u dat gelooft?  wij  u onjuist heeft gefactureerd, moet u contact opnemen met  ons uiterlijk 30 (dertig) dagen na de sluitingsdatum van de  1e  (eerst)  rekeningoverzicht waarin de fout of het probleem verscheen, om een correctie of creditering te ontvangen. Vragen moeten worden gericht aan info@ipostechnology.com . 

7.8 U betaalt alle persoonlijke eigendoms-, verkoop-, gebruiks-, toegevoegde waarde-, bronbelastingen en soortgelijke belastingen (anders dan:  ieder  belastingen op  ons  netto-inkomsten) die voortvloeien uit de transacties onder de App-abonnementsovereenkomst, zelfs als dergelijke bedragen niet worden vermeld  in de App-abonnementsovereenkomst. Voorzover  die jij  zijn  vrijgesteld  van verkoop- of andere belastingen,  jij  mee eens  voorzien  ons, op aanvraag, met het juiste ontheffingsattest.   

7.9 Alle bedragen vermeld in of in verband met  de app-abonnementsovereenkomst  zijn, tenzij de context anders vereist, vermeld exclusief eventuele toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde, die bij die bedragen wordt opgeteld en betaald wordt door  jij  tot  ons. 

7.10 wij  behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op te schorten  de App Abonnementsovereenkomst in het geval dat:  elke betaling  is  verschuldigd maar onbetaald en  jij hebt  aangevraagd maar niet gelukt  tot  een dergelijke betalingsfout te verhelpen.

 

Artikel 8 VERKOOPVOORWAARDEN, RETOURNEREN EN GARANTIE

VAN IPOS-APPARAAT

Ons  verkoopvoorwaarden (inclusief a  retour- en garantie  beleid) zijn van toepassing op de aankoop van het IPOS-apparaat. Bekijk onze verkoopvoorwaarden op de website. De verkoopvoorwaarden zijn opgenomen in en maken deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Alle bestellingen voor het IPOS-apparaat zijn onderhevig aan onze acceptatie. IPOS behoudt zich het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook te accepteren, te weigeren of limieten op te leggen.

 

Artikel 9 PLAATSEN EN MAKEN VAN GEBRUIKERSINHOUD

9.1 U verklaart en erkent dat u het recht heeft om Gebruikersinhoud te creëren via de App en/of de Software en dat uw Gebruikersinhoud automatisch wordt gegenereerd door uw activiteiten met behulp van de Software te volgen. IPOS kan u in staat stellen om uw Gebruikersinhoud naar en via de Dienst te genereren, plaatsen, uploaden, opslaan, delen, verzenden of weergeven.

9.2 U behoudt alle rechten op uw Gebruikersinhoud. Door uw Gebruikersinhoud op of via de Dienst beschikbaar te stellen, verleent u IPOS hierbij een niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken voor doel, inclusief commercieel gebruik, waaronder het recht om deze rechten te vertalen, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te creëren, in sublicentie te geven, te distribueren en toe te wijzen. De rechten die u ons op grond van dit artikel 9.2 verleent, zijn echter alleen voor het beperkte doel van het aanbieden en verbeteren van de Service.

9.3 U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van uw Gebruikersinhoud of dat u over alle benodigde rechten beschikt om ons een licentie te verlenen om uw Gebruikersinhoud te gebruiken zoals beschreven in dit artikel 9.

9.4 U bent verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud. U verklaart en garandeert ons dat uw Gebruikersinhoud, het gebruik en de levering van uw Gebruikersinhoud op de Service en uw gebruik van de Service niet (i) inbreuk zal maken op, onrechtmatig toe-eigenen van of inbreuk maakt op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, geheime, morele of andere intellectuele eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten; (ii) het schenden of aanmoedigen van gedrag dat in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk zijn; (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend zijn; (v) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een persoon of groep bevorderen; (vi) gewelddadig of bedreigend zijn of geweld of acties bevorderen die bedreigend zijn voor een persoon of entiteit; of (vii) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen te promoten.

 

Artikel 10 VERBODEN ACTIVITEITEN

De Dienst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Verder stemt u ermee in om niet: (i) inhoud te uploaden die softwarevirussen bevat of is ontworpen om de functionaliteit van apparatuur of services te onderbreken, vernietigen of beperken, of die andere schadelijke, storende of destructieve bestanden of inhoud bevat; (ii) informatie van andere gebruikers verzamelen, vragen of verzamelen om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, voor het verzenden van ongevraagde communicatie; (iii) zonder toestemming het account van een andere gebruiker gebruiken of proberen te gebruiken, of zich voordoen als een persoon of entiteit; (iv) producten of diensten commercieel plaatsen, adverteren of promoten, of inhoud uploaden die reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam of een wedstrijd of sweepstake is, of een busje dat criminele activiteiten bevordert of promoot; of (v) de Service gebruiken op een manier die, naar ons eigen goeddunken, verwerpelijk is of een andere persoon beperkt of verhindert om de Service te gebruiken of ervan te genieten, of die IPOS of onze gebruikers kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook. IPOS kan, naar eigen goeddunken, uw Gebruikersinhoud wijzigen, verwijderen of weigeren om uw Gebruikersinhoud weer te geven, en kan u verbieden uw Gebruikersinhoud naar en via de Dienst te plaatsen, uploaden, opslaan, delen, verzenden of weergeven.

 

Artikel 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 IPOS behoudt alle rechten, titels en belangen (inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten) in en op de Dienst (inclusief applicatie-ontwikkeling, zakelijke en technische methodologieën, en implementatie en bedrijfsprocessen, gebruikt door IPOS om de Diensten te ontwikkelen of te verlenen) , en alle updates, upgrades, verbeteringen, aanpassingen, revisies, aanpassingen, toekomstige releases en alle andere wijzigingen met betrekking tot een van de voorgaande. Met uitzondering van de beperkte toegangs- en gebruiksrechten die worden verleend op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, verwerft u geen enkel belang in de Service. U stemt ermee in dat alle suggesties, verzoeken om verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u wordt verstrekt met betrekking tot de Service door ons zonder beperking of verplichting jegens u mag worden gebruikt. 

11.2 Onze logo's en andere IPOS-handelsmerken die op de Service kunnen voorkomen, en het algehele uiterlijk van de Service, inclusief paginakoppen, afbeeldingen, pictogrammen en scripts, mogen geheel of gedeeltelijk niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPOS. Andere handelsmerken, product- en servicenamen en bedrijfsnamen of logo's die op de Service worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder de toestemming van de betreffende handelsmerkhouder.

 

Artikel 12 HANDHAVINGSRECHTEN

We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om de toegang tot de Dienst, IPOS-inhoud of uw Gebruikersinhoud op elk moment en zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken te verwijderen of uit te schakelen, als we vaststellen dat de IPOS-inhoud, uw Gebruikersinhoud Inhoud, of uw gebruik van de Service is aanstootgevend of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. We hebben het recht om schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden en elk gedrag dat van invloed is op de Service te onderzoeken, en kunnen in reactie daarop elke actie ondernemen die we passend achten.

 

Artikel 13 DIENSTEN VAN DERDEN

De Service kan koppelingen of andere toegang tot of gebruik van inhoud, promoties, websites, apps, services en bronnen van derden die niet onder onze controle staan, weergeven of toestaan. Dit kan de mogelijkheid voor u inhouden om uw account, uw gebruikersgegevens of de service te koppelen aan services van derden. IPOS biedt deze links alleen voor uw gemak en wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten, diensten of andere inhoud die beschikbaar zijn via diensten van derden. U erkent dat alle services van derden die u gebruikt in verband met de Service geen deel uitmaken van de Service en niet worden beheerd door IPOS.  U erkent ook dat deze gebruiksvoorwaarden en het IPOS-privacybeleid niet van toepassing zijn op diensten van derden.

 

Artikel 14 GEGEVENS EN PRIVACY

Kijk voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens op de website voor ons privacybeleid . Door gebruik te maken van de Dienst gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens kunnen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

 

Artikel 15 FEEDBACK EN KLACHTEN

Neem contact met ons op in geval van feedback of klachten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of de service. Bekijk ons feedback- en klachtenbeleid op de Website.

 

Artikel 16 WIJZIGINGEN EN BEINDIGING

16.1 We behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken het aanbieden van de Service stop te zetten of de Service te wijzigen. IPOS is niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van een functie, component of inhoud van de Dienst. We behouden ons het recht voor om de timing en inhoud van software-updates te bepalen, die automatisch kunnen worden gedownload en geïnstalleerd door IPOS-producten zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

16.2 We behouden ons het recht voor om uw Account of uw toegang tot bepaalde aspecten of de gehele Service naar eigen goeddunken op elk gewenst moment en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u op te schorten of te deactiveren. Bij een dergelijke opschorting, deactivering of beëindiging kunnen we uw gebruikersinhoud en andere informatie met betrekking tot uw account verwijderen of verwijderen. Na beëindiging worden alle voorwaarden die naar hun aard de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen overleven geacht van kracht te blijven na een dergelijke beëindiging.

16.3 U kunt uw Account op elk moment sluiten met behulp van de instructies zoals uiteengezet in de App.

 

Artikel 17 DISCLAIMER

17.1 De Service wordt geleverd "zoals deze is" zonder enige vorm van garantie. Zonder het voorgaande te beperken, wijst IPOS uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of de Dienst, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Service aan uw vereisten zal voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Service.

17.2 Als u op de Dienst vertrouwt, doet u dit uitsluitend op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, effectiviteit of correct gebruik van informatie die u via de Service ontvangt. De inhoud van de Dienst kan van tijd tot tijd veranderen of per geografische locatie verschillen.

 

Artikel 18 GEEN VERVANGING VOOR PROFESSIONELE COACHING OF ARTSEN

Houd er rekening mee dat de informatie, beweeg-/trainingsprogramma's en/of handleidingen in de IPOS Academy en de IPOS App de diensten van coaches, dierenartsen of artsen niet kunnen vervangen. De informatie en materialen die in de Service worden verstrekt, mogen niet worden gebruikt in plaats van een bezoek, telefoontje, consultatie of advies van uw coach, dierenarts of andere artsen. De Service is geen diagnostisch hulpmiddel en promoot of beveelt geen bepaalde vorm van medische behandeling aan.

 

Artikel 19 VRIJWARING

U zult IPOS of onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en aannemers schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle claims, rechtszaken, acties, eisen, geschillen, aantijgingen of onderzoeken ingesteld door een derde partij, overheidsinstantie of brancheorganisatie, en alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met (i) uw toegang tot of gebruik van de Service, (ii) uw Gebruiker Inhoud, (iii) uw schending of vermeende schending van enige garanties die u hieronder hebt gegeven of uw schending van enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of (iv) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

Artikel 20 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

20.1 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en contractanten niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, verlies van gegevens, verlies van gebruik, verlies van verwachte besparingen; opgebouwde maar verspilde uitgaven; kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, verlies van goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van andere gebruikers of derden; (iii) alle inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van materiaal of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In alle gevallen is onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Dienst beperkt tot de bedragen die u aan IPOS hebt betaald voor het gebruik van de Dienst of EUR 100,- (één honderd euro), indien u geen betalingsverplichtingen had aan IPOS, voor zover van toepassing.

20.2 In sommige rechtsgebieden is het mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaat, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

Artikel 21 WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Van tijd tot tijd kunnen we deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen of wijzigen. Als we dit doen, zullen we dergelijke wijzigingen of wijzigingen in de App en onze Website plaatsen en zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de gebruikersinterface van de App, in een e-mailmelding of op andere redelijke manieren. Als u de Service na een dergelijke publicatie blijft gebruiken, accepteert u een dergelijke wijziging of aanpassing.

 

Artikel 22 DIVERSEN

22.1 Tenzij hierin anders vermeld, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen IPOS en u met betrekking tot de Service, en deze Gebruiksvoorwaarden vervangen en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen IPOS en u met betrekking tot de Dienst en IPOS-inhoud.

22.2  Als een rechtbank met een bevoegde jurisdictie een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar vindt, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan en blijven de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

22.3 U mag deze gebruiksvoorwaarden niet toewijzen, delegeren of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging van u om deze gebruiksvoorwaarden toe te wijzen of over te dragen, zonder een dergelijke toestemming, is nietig. IPOS kan deze gebruiksvoorwaarden vrijelijk en zonder beperking toewijzen of overdragen. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze gebruiksvoorwaarden bindend zijn en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

22.4 Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling is alleen effectief indien schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van IPOS. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, zal de uitoefening door een Partij van een van haar rechtsmiddelen onder deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd haar andere rechtsmiddelen onder deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins.

 

Artikel 23 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

23.1 Deze gebruiksvoorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de wetten van Nederland.

23.2 In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, zullen IPOS en u zich inspannen om dergelijke geschillen in der minne op te lossen. Indien IPOS en u daar niet toe in staat zijn, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de competentie van de bevoegde rechter

  

AUTEURSRECHT © IPOS Technology 2020. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.